Menu
Artists List:

Afghan Music
Live Online Radio
Live Stations
Advertise
MP3 Downloads
MSN Messenger
Watch Videos
Refer a Friend

Bookmark Page

Main
Lyrics - Mashal ::.

Chapa Kakul

Chapa kakol mailay dapara bagha e gul thaa zi
maida maida kadam ra akhla sail da gulo ziii
kala khooday ka khoojamal ka maranjan pa loor
da dalay da sariaday ya da daaman pa loor
da chiilziino pa sarak dartha walar yum ka ratha wa nakhanday moodam ba zhadam la khapala thora
bakhtha stha wafa ghoadam

zaa yum stha intheezar mathlab laram da deedar khowatha mi rasa nigaar khoowatha mee rasa nigaar

chapa kakol mailay dapara bagha e gul thaa zi
maida maida kadam ra akhla sail da gulo ziii
kala khooday ka khoojamal ka maranjan pa loor
da dalay da sariaday ya da daaman pa loor
da chiilziino pa sarak dartha walar yum ka ratha wa nakhanday moodam ba zhadam la khapala thora
bakhtha stha wafa ghoadam

pooorthaaa mayan yum zaa paa zara khoozhman yuma zaa deer gilaman yuma zaa der gilaman yuma zaa
chapa kakol mailay dapara bagha e gul thaa zi
maida maida kadam ra akhla sail da gulo ziii
kala khooday ka khoojamal ka maranjan pa loor
da dalay da sariaday ya da daaman pa loor
da chiilziino pa sarak dartha walar yum ka ratha wa nakhanday moodam ba zhadam la khapala thora
bakhtha stha wafa ghoadam

zaaa yuma stha intheezar mathalab laram da deedarr khooatha mii rasa nigaar khoatha mii rasa negaar

chapa kakol mailay dapara bagha e gul thaa zi
maida maida kadam ra akhla sail da gulo ziii
kala khooday ka khoojamal ka maranjan pa loor
da dalay ya sariaday ya da daaman pa loor
da chiilziino pa sarak dartha walar yum ka ratha wa nakhanday moodam ba zhadam la khapala thora
bakhtha stha wafa ghoadam


Submitted by: Dr Shahzeb
Send this page to a friend   Add to favourites


Copyright 2003 AfghanLyrics.com